Робочі програми/Силабуси

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

1

2

3

4

Цикл загальної підготовки
Обов’язкові дисципліни
О1 Інформаційні технології в професійній практиці завантажити Залік
О2 Академічна англійська мова завантажити екзамен
Цикл професійної підготовки
Теоретична підготовка
ОК 3 Методика та організація наукових досліджень завантажити Екзамен
ОК 4 Міжнародна система та глобальний розвиток завантажити Екзамен
ОК 5 Міжнародні та європейська безпека завантажити  Екзамен
ОК 6 Глобальні актори в міжнародних відносин завантажити Залік
ОК 7 Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах завантажити Екзамен
ОК 8 Сучасні школи в теорії міжнародних відносин завантажити Екзамен
ОК 9 Аналіз та прогнозування зовнішньої політики завантажити Екзамен
ОК 10 Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн пострадянського простору завантажити Екзамен
Практична підготовка
ОК11 Виробнича (перекладацька) практика завантажити Залік
ОК12 Науково-виробнича практика в науково-дослідних установах завантажити Залік
ОК13 Науково-дослідна практика, магістерська робота завантажити Залік
Атестація
О14 Підготовка магістерської роботи завантажити Екзамен